Privacy Policy

 Wandelen op Erica hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met  persoonsgegevens.

Wandelen op Erica doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelen op Erica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt de volgende aspecten met zich mee:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, cliënten hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wandelen op Erica is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website of onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Wandelen op Erica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het maken van een inschrijvingskaart voor de wandel 4 daagse.
 • Het toesturen van een factuur per mail voor betaling van inschrijving voor de wandel 4 daagse.
 • Het toesturen van een mail in verband met calamiteiten rondom de wandel 4 daagse.
 • Bij calamiteiten zullen de gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten indien noodzakelijk.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Adres/postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Te lopen afstand
 • Betaalgegevens

Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Bij calamiteiten zullen de gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten (verkeersregelaars/ politie/ brandweer/ ambulance) indien noodzakelijk.

Wandelen op Erica geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Wandelen op Erica opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wandelen op Erica verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wandelen op Erica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wandelen op Erica heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Gebruik maken van een virusscanner
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Formulieren op de website worden versleuteld verzonden door middel van een SSL certificaat.
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Alle personen die namens Wandelen op Erica van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Regelmatige evaluatie van onze privacy maatregelen

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke bij Wandelen op Erica beschikbaar zijn. Tevens kan er  bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Bij genoemde verzoeken wordt gevraagd om u te legitimeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met Wandelen op Erica contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Wandelen op Erica via het contactformulier op de website.